© 2019 by LF&T.

Camera: Irakli Bedukadze, Vakho Chikvaidze, Nika Lebanidze

Aerial shots: Copter
Sound: Alexander Shenrog