Camera: Irakli Bedukadze, Vakho Chikvaidze, Nika Lebanidze

Aerial shots: Copter
Sound: Alexander Shenrog
 

© 2020 by LF&T.